Vedtægter You are here: Home - Om IAA - Vedtægter

Vedtægter

§ 1 Navn, formål og hjemsted

Stk. 1 Foreningen
Foreningens navn er IAA DENMARK CHAPTER.
Foreningens hjemsted er København.
IAA Denmark Chapter er en forening under IAA Inc., New York.
Medlemmerne af IAA er personer med en interesse i international markedsføring.

Stk. 2 Foreningens formål
Foreningens formål er

 • at medvirke til udveksling af idéer og erfaring for derved at øge medlemmernes viden om international markedsføring
 • at virke med et aktivt netværk af personer inden for reklame, marketing og media i Danmark med henblik på
 • at skabe den bedst mulige forståelse og anerkendelse af reklamens betydning i det moderne samfund, herunder bl.a.
 • at arbejde aktivt for at sikre den kommercielle ytringsfrihed, samt
 • at være forum for videns- og erfaringsudveksling samt kompetenceudvikling gennem netværk.

IAA Denmark arbejder for disse mål med bl.a. informationsarbejde, uddannelse og research.

§ 2 Medlemsforhold

Stk. 1 Optagelse
Som chapter member  kan optages personer, som sidder i en væsentlig stilling inden for deres fagområde. Alle chapter members  skal matche disse kvalitetskrav. Som associate members kan optages personer, der har gennemført IAA Advertising Diploma eller en IAA uddannelse i udlandet.

Chapter members  af IAA Denmark bliver medlemmer af IAA Inc. New York. Ansøgning om medlemskab indgives til den danske bestyrelse. Den danske bestyrelse sender ansøgningen til IAA Inc. for endelig godkendelse.

Et IAA medlemskab er personligt og kan ikke overdrages.

Stk. 2 Æresmedlemmer
Æresmedlemmer kan udnævnes af en generalforsamling med 5/6 majoritet af de afgivne stemmer.

Stk. 3 Udmeldelse og eksklusion
Udmeldelse kan finde sted skriftligt til foreningens kasserer med mindst 3 måneders varsel til regnskabsårets udgang.

Bestyrelsen kan beslutte at ekskludere et medlem, der ikke opfylder de af medlemsskabet flydende forpligtelser, eller som bestyrelsen finder handler til skade for foreningen. Beslutningen kan appelleres til generalforsamlingen, der med almindeligt stemmeflertal af de fremmødte træffer endelig afgørelse. Medlemmer, der ikke betaler forfaldent kontingent, slettes dog uden videre fra det pågældende regnskabsårs udløb. Eksklusion eller slettelse på grund af kontingentrestance fritager ikke for kontingentforpligtelsen for det regnskabsår, i hvilket udelukkelsen finder sted. Medlemmer, der ikke længere opfylder betingelserne for medlemskab, slettes ved bestyrelsens foranstaltning.

Stk. 4 Kontingent

Stk. 4.a
Nye medlemmer betaler et indmeldelsesgebyr fastlagt af IAA Inc.
Stk. 4.b
Det årlige kontingent fastlægges ved generalforsamlingen. For chapter members  betales et medlemskontingent til IAA Inc.

Stk. 4.c
Studerende og dimittender fra IAA uddannelsen er  i de første år associate members med begrænset kontingent og indgår internationalt i netværket af ungdomschapters. Der betales ligeledes reduceret kontingent til IAA Inc. New York for disse medlemmer.


§ 3 Bestyrelsen

Stk. 1 Bestyrelsens medlemmer
Bestyrelsen består af 6-8 medlemmer inklusive presidenten og formanden for fondsbestyrelsen samt 2 suppleanter, som vælges for et år ad gangen på den årlige generalforsamling.

 • Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter har mulighed for genvalg.
 • Afgår et bestyrelsesmedlem eller suppleant i utide, er bestyrelsen berettiget til at supplere sig selv for tiden frem til næste generalforsamling.
 • I forbindelse med indkaldelsen til ordinær generalforsamling, opstiller bestyrelsen forslag til president, fondsbestyrelsesformand, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
 • Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter skal være medlemmer af foreningen.
 • Presidenten og formanden for fondsbestyrelsen vælges separat på generalforsamlingen blandt chapter members.
 • Presidenten og formanden for fondsbestyrelsen vælges ligeledes for 1 år ad gangen. Der er mulighed for genvalg.
 • Det tilstræbes, at halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne – heri medregnet president og fondsbestyrelsesformand – samt 1 suppleant, vælges blandt chapter members.
 • Det tilstræbes, at halvdelen, dog mindst 2, af bestyrelsesmedlemmerne – heri medregnet president og fondsbestyrelsesformand – samt 1 suppleant, vælges blandt associate members.

Stk. 2 Daglig ledelse
Foreningens daglige ledelse er bestyrelsen.
Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen med blandt andet følgende funktioner:

 • Vice-president
 • Økonomiansvarlig
 • Koordinator
 • Skoleansvarlig
 • Arrangementsansvarlig
 • PR-ansvarlig

Stk. 3 Bestyrelsens arbejde og beslutninger
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsesmøde afholdes, når presidenten finder det fornødent, eller mindst 3 bestyrelsesmed­lemmer kræver det. Indkaldelse finder sted skriftligt med angivelse af dagsorden.

Beslutninger i bestyrelsen sker ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er presidentens stemme udslagsgivende.

Bestyrelsen etablerer udvalg til gennemførelse af de forskellige aktiviteter i foreningen. Bestyrelsen supplerer sig med menige medlemmer i de forskellige udvalg.

Stk. 4 Protokol
Over bestyrelsesmøderne føres referat, som underskrives af presidenten eller ved dennes forfald af vicepresidenten og af referenten.

§ 4 Generalforsamlingen

Stk. 1 Øverste myndighed
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

Stk. 2 Dagsorden på den ordinære generalforsamling
1.    Valg af dirigent
2.    Valg af referent
3.    Aflæggelse af beretning
4.    Aflæggelse af årsregnskab
5.    Fremlæggelse af budget for kommende regnskabsår
6.    Fastlæggelse af kontingent
7.    Valg af president
8.    Valg af formand for fondsbestyrelsen
9.    Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer  og suppleanter
10.  Valg af 2 medlemmer til dispositionsfonden
11.  Valg af 2 revisorer blandt foreningens medlemmer
12.  Forslag fra medlemmerne
13.  Eventuelt

Forslag fra medlemmerne skal indsendes til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlin-gen, og forslagene udsendes af bestyrelsen til medlemmerne senest 7 dage før generalforsamlingen.

Stk. 3 Tidspunkt og indkaldelse
Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt, hvert år inden den 15. september.

Med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling skal endvidere følge foreningens regnskab.

Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal finde sted med mindst 3 ugers varsel ved skrivelse til medlemmerne.

Stk. 4 Mødeberettigede
Mødeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der med gyldigt medlemsbevis dokumenterer deres adgangsberettigelse.

Æresmedlemmer har ret til at deltage i generalforsamlingen og andre medlemsmøder.

Stk. 5 Stemmeberettigede
Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer. Hvert medlem har én stemme.
Afstemninger skal finde sted skriftligt, såfremt blot et af de tilstedeværende medlemmer ønsker det. Der kan stemmes ved fuldmagt, dog således at fuldmagt kun kan gives til et andet medlem og således, at hvert fremmødt medlem kun kan medbringe én fuldmagt.

Stk. 6 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen efter behov og skal indkaldes, når mindst 10% af foreningens medlemmer skriftligt fremsætter krav herom med angivelse af grund. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 6 uger efter modtagelsen af begæ­ringen herom.

§ 5 Regnskab og formue
Foreningens regnskabs- og kontingentår er 1. april til 31. marts.

Årsregnskabet føres af regnskabssagkyndig og revideres derefter af to revisorer valgt blandt foreningens medlemmer på den årlige generalforsamling.

§ 6 Tegning og hæftelse
Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift af presidenten og et bestyrelsesmedlem i foreningen. Ved salg og pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen dog af den samlede bestyrelse.

Det økonomiansvarlige bestyrelsesmedlem skal dog kunne disponere over foreningens midler i forbindelse med den daglige drift.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de foreningen påhvilende forpligtelser.

§ 7 Vedtægtsændringer
Til ændring af nærværende vedtægt eller beslutning om fusion med andre foreninger, kræves vedtagelse på en ordinær generalforsamling med 2/3 majoritet af samtlige medlemmer. Opnås denne majoritet ikke, er bestyrelsen berettiget til at indkalde en ekstraordinær generalforsamling, på hvilken beslutninger kan vedtages med 2/3 majoritet blandt de fremmødte medlemmer.

§ 8 Opløsning
Til foreningens opløsning kræves vedtagelse på en ordinær generalforsamling med 2/3 majoritet af samtlige medlemmer. Opnås denne majoritet ikke, er bestyrelsen berettiget til at indkalde en ekstraordinær generalforsamling, på hvilken opløsningen kan vedtages med 2/3 majoritet blandt de fremmødte medlemmer.

Ved foreningens opløsning tilfalder dennes midler IAA New York.

§ 9 Dispositionsfond
Ved dispositionsfondens oprettelse disponerer denne over et beløb på kr. 400.000,00, som ikke skal indgå i foreningens daglige drift.
Beløbet disponeres af en bestyrelse på 3 personer, som alle er valgt ved foreningens generalfor­samling ifølge § 4, stk. 2.
Anvendelse af dispositionsfondens midler forudsætter flertal i såvel foreningens som dispositions­fondens bestyrelse.
Dispositionsfondens midler kan kun anvendes i overensstemmelse med foreningens formål.
Dispositionsfonden tegnes af formanden for fondsbestyrelsen  i fællesskab med et medlem af fondsbestyrelsen – eller med foreningens president.

Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 20. august 2015.

KORT HISTORISK OVERBLIK

Foreningen IAA blev etableret i New York i 1940’erne og har igennem årene opbygget et stort netværk og et levende bagland, der ved frivilligt arbejde skaber fælles oplevelser, sociale kontakter og via efteruddannelse udvider medlemskredsens globale udsyn og faglige indsigt.

I Danmark har IAA udbudt medlemsmøder fra foreningens etablering, professionelle uddannelser i mere end 30 år og faglige netværksgrupper de sidste 10 år.

Læs hele IAA’s historie

green

BLIV MEDLEM AF IAA
– og bliv en del af et stærkt fagligt netværk

Mød kompetente branchefolk og få din faglige indsigt udbygget med de nyeste tendenser i et både nationalt og internationalt perspektiv.

Få faglig indsigt og globalt udsyn – MELD DIG IND I DAG!

green